ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านริมใต้เครือข่ายแม่ริม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2

# ประเด็นวัดความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก
3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
5 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
6 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
7 มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม
8 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล
9 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
10 สถานที่ตั้งโรงเรียนสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ
11 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
12 ด้านผลจากการให้บริการ
13 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ ผิดพลาด)
14 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์