เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์การนิเทศดังกล่าวในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยทางโรงเรียนบ้านริมใต้ ได้มีการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเปิดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้กล่าวถึงความพร้อมของการเรียนออนไลน์ได้เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ได้มีการเตรียมการและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดียิ่ง