เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายบริหารการศึกษา)โดยมีท่านประธานในงานท่าน ดร.สิทธิชัย เดชสวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 และคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา