วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านริมใต้ จัดงานวันอำลาสถาบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนในโอกาสแห่งความสำเร็จการศึกษา และเป็นกิจกรรมกระตุ้น/เตือนให้นักเรียนที่จะสำเร็จ การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในแต่ละปีได้ตระหนักและมีการเตรียมตนให้พร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป