วันที่ 6 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ จัดกิจกรรม มุทิตาจิตแด่คุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้คณะครูฝึกประสบการณ์ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียนบ้านริมใต้ จากนี้ยังมีกิจกรรมสมทบทุนการศึกษาจากคณะครูโรงเรียนบ้านริมใต้และผู้ใหญ่ใจดีสมทบทุนให้กับ เด็กหญิงวริสรา มูลสม นักเรียนที่มีความสามารถเรียนเก่ง ดี และความสามารถด้านต่างๆ แต่ขาดแคลคุณทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนต่อไป