วันที่ 4 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ได้ดำเนินการจัดการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 และทั้งนี้ยังมีคณะครูจากต่างโรงเรียนเป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านริมใต้ในครั้งนี้