วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ นายสายัณต์ กันธิยะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดไหว้สวยกราบงาม ประจำปีการศึกษา 2562 ตามกิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านริมใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2