เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้จัดงานสานสัมพันธ์ วันวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนให้ปรากฏแก่ชุมชนและ ผู้ปกครอง เพื่อดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอแม่ริม ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ได้ เป็นประธานพิธีเปิดงาน สานสัมพันธ์ วันวิชาการ