ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ดำเนินการจัดงานนิทรรศวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนให้ปรากฏแก่ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอแม่ริม โดยในงานวันจริงจะจัดขึ้น
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563