กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านริมใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2