นายดวงดี เป็งพรม

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 4
นางบัวบาน กันทะวงค์

ตำแหน่ง : แม่ครัว
นางจันทร์ฟอง สิสา

ตำแหน่ง : แม่ครัว
นางสมบูรณ์ สมบูรณ์

ตำแหน่ง : แม่ครัว
นางเยาวมาส อุดมี

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
นางพรทิพย์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน