นางพวงทอง พรมถาวร

ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
นางสาวปิยะรัตน์ สุวรรณ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นางสาววิภารัตน์ สุวรรณ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นางสาวอัญชลี ชูโชติ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นายจิรวัฒน์ มั่นชา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นายธนโชติ โปธิบาล

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นางสาวนันทวัน มณีวรรณรัตน์

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
MR.STEVE GREEN

ตำแหน่ง : English teacher
MR.BRAIN TRAYER

ตำแหน่ง : English teacher
นางจันทร์จิรา ศะริจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ