นางสุวรรณี กันทะปิง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางสาวศิรินภา ธงภักดี

ตำแหน่ง : ครู
นางสาวกิตติยา จารุจินดา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางธีราพร​ ธงเทียน

ตำแหน่ง : ครู
นางสาวหยาดฝน สิงห์ทร

ตำแหน่ง : ชำนาญการ
นายดนุกิจ สายเกิด

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
นางสาวพัทยา เชี่ยววิชา

ตำแหน่ง : ชำนาญการ(เขต8)
นางสุรีรัตน์ เชี่ยวชาญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย(เขต8)
นางสาววิวรรณษา แก่นกล้า

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง (เขต8)
นางอนงค์พร อนุตรวิรามกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า