นายประดิษฐ ชัยสาร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางมารีย์ ประเสริฐทรัพย์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นายเจษฎาพร คำตา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นายมณฑล ธงเทียน

ตำแหน่ง : ครู
นางรจนพรรณ ปั้นทิม

ตำแหน่ง : ครู
นางสาวปาริชาต พรหมชนะ

ตำแหน่ง : ครู
นางสาววนิดา ยิ่งยง

ตำแหน่ง : ครู
นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์

ตำแหน่ง : ครู