นายสายัณต์ กันธิยะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอลงกต เรียนยอย

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพนิดา กอรี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญญา ยี่ดวง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ หลิ่มเทศ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางเคลือวัลย์ พรพ่วง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางวารุณี เวศนารัตน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกวรินทร์ ปัญญาเรือง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา หุ่นภักดี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางชญาดา สมวงค์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ