ประวัติโรงเรียนบ้านริมใต้

โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 สถานที่เดิมตั้งอยู่ติดสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม ทางด้านทิศเหนือ และได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนนักเรียน 30 คน ครู 3 คน โดยมีพระครูบุญสม พงศ์คำโรจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก จนถึง พ.ศ. 2484 สถานที่เดิมคับแคบ จึงได้มีการย้ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยได้ซื้อที่นา ของนายบุญปั๋น พงศ์ประดิษฐ์ จำนวน 12 ไร่ 97 ตารางวา เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 1 ติดถนนเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

คำขวัญโรงเรียนบ้านริมใต้

เรียนดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

ปรัชญาของโรงเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้

เด็กเป็นสำคัญ มุ่งมั่นปฏิรูปการเรียนรู้ ครูบุคลากรมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนบ้านริมใต้

ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านริมใต้ จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านเทคโนโลยีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนร่วมสามารถดำรงชีวิตตามหลักประชาธิปไตย บนวิถีชีวิตล้านนาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีกิริยางดงาม มีสุขภาพอนามัยดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สามารถดำรงตนในประชาคมอาเซียนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)โรงเรียนบ้านริมใต้

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการการเรียนรู้ คู่ภูมิปัญญาไทย
2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนดำรงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย สามารถดำรงตนในประชาคมอาเซียน อย่างเป็นสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์หลักโรงเรียนบ้านริมใต้

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาไทย สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สามารถดำรงตนในประชาคมอาเซียนอย่างเป็นสุข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านริมใต้

“ยิ้มใส ไหว้สวย”