"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาวิทยาการคำนวณ (ครูปิยะรัตน์ สุวรรณ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การติดตั้งชอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย จากสื่อการสอนในเว็บไซต์ และให้ใช้หนังสือวิชาวิทยาการคำนวณป.6 หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ 96-98 ประกอบการเรียน
2 . ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง การติดตั้งชอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยให้ถูกต้อง
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1.ประกอบการเรียน 
- เรื่อง การติดตั้งชอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย
https://www.youtube.com/watch?v=ZQJE0j3Ofl0
 และใช้หนังสือวิชาวิทยาการคำนวณป.6 หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ 96-98 ประกอบการเรียน

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาวิทยาการคำนวณ (ครูปิยะรัตน์ สุวรรณ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564
งานมอบหมาย
- แบบฝึกหัดเรื่อง อันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
- แบบฝึกหัดเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์    

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
- เรื่อง  อันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
- เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=eKQBbh8Xeqk


ใช้หนังสือวิชาวิทยาการคำนวณป.6 หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ 84 -85 ประกอบการเรียน

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21