"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาวิทยาการคำนวณ (ครูปิยะรัตน์ สุวรรณ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การประมวลผลข้อมูล จากสื่อการสอนในเว็บไซต์ และให้ใช้หนังสือวิชาวิทยาการคำนวณป.5 หน่วยที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่ 67-68 ประกอบการเรียน
2 . ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง การประมวลผลข้อมูล ให้ถูกต้อง
 
สื่อประกอบการเรียน 
- เรื่อง การประมวลผลข้อมูล  https://www.youtube.com/watch?v=hn--UFeH51U

และใช้หนังสือวิชาวิทยาการคำนวณป.5 หน่วยที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่ 67-68 ประกอบการเรียน

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาวิทยาการคำนวณ (ครูปิยะรัตน์ สุวรรณ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
งานมอบหมาย
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ดังต่อไปนี้ 
- แบบฝึกหัด เรื่อง เรียนรู้แหล่งข้อมูล
- แบบฝึกหัด เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล
- แบบฝึกหัด เรื่อง การรวบรวมข้อมูล
 
สื่อการเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
- เรื่อง เรียนรู้แหล่งข้อมูล https://youtu.be/v8z4ih2iLAI  
 
- เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=S7W3GsV3-DU
ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณป.5 หน่วยที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่ 59-60

 
- เรื่อง การรวบรวมข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=oRJx54JAjIg
ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณป.5 หน่วยที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่ 62-65

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21