"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาไทย (ครูอรทิน เมืองมูล)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา

งานชิ้นที่ 1
1. นักเรียนศึกษาเรื่อง ลักษณะของประโยค จากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 106 - 107 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ประโยคความเดียวจากแบบฝึกหัด (On Hand)ชุดที่ 5 พร้อมทั้งทำใบงานตามที่กำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้ 
งานชิ้นที่ 2
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ลักษณะของประโยค จากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 106 - 107 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ประโยคความรวมจากแบบฝึกหัด (On Hand)ชุดที่ 5 พร้อมทั้งทำใบงานตามที่กำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้
งานชิ้นที่ 3
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ลักษณะของประโยค จากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 106 - 107 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ประโยคความซ้อนจากแบบฝึกหัด (On Hand)ชุดที่ 5 พร้อมทั้งทำใบงานตามที่กำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้
งานชิ้นที่ 4
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ประโยคแจ้งให้ทราบ จากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 112 - 115 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ประโยคแจ้งให้ทราบ จากแบบฝึกหัด (On Hand)ชุดที่ 5 พร้อมทั้งทำใบงานตามที่กำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้งานตามทีกำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้ 
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
สื่องานชิ้นที่ 1
ประโยคเพื่อการสื่อสาร   https://youtu.be/IlBRZAQ5yMI

สื่องานชิ้นที่ 2
ลักษณะของประโยค
“ประโยคความเดียว”  https://youtu.be/zaOZiVDlQfo

2. “ประโยคความรวม”  https://youtu.be/DyK1cFM5res

 สื่องานชิ้นที่ 3
3. “ประโยคความซ้อน” https://youtuhttps://youtu.be/7N5Gbs_W8BE

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาภาษาไทย (ครูอรทิน เมืองมูล)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564

งานมอบหมาย

งานชิ้นที่ 1
1. นักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนจดหมายในชีวิตประจำวัน(จดหมายส่วนตัว)จากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 99 - 102 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การเขียนจดหมายในชีวิตประจำวัน(จดหมายส่วนตัว)จากแบบฝึกหัด  (On Hand) ชุดที่ 4 พร้อมทั้งทำใบงานตามที่กำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้ 
งานชิ้นที่ 2
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล จากแบบฝึกหัด (On Hand) ชุดที่ 4 พร้อมทั้งทำใบงานตามทีกำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้ 
งานชิ้นที่ 3
1. นักเรียนศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาจากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 59-61
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาจากแบบฝึกหัด (On  Hand) ชุดที่ 4 พร้อมทั้งทำใบงานตามที่กำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนที่กำหนดให้ 
งานชิ้นที่ 4
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม จากแบบฝึกหัด (On Hand) ชุดที่ 4 พร้อมทั้งทำใบงานตามทีกำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้ 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพจากแบบฝึกหัด (On Hand) ชุดที่ 4 พร้อมทั้งทำใบงานตามทีกำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้ 
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การเขียนสรุปใจความสำคัญ จากแบบฝึกหัด (On Hand) ชุดที่ 4 พร้อมทั้งทำใบงานตามทีกำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อการเรียนที่กำหนดให้ 

งานชิ้นที่ 5
1. นักเรียนศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ แผนที่และแผนภูมิ จากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 145-147 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง สัญลักษณ์ แผนที่และแผนภูมิ จากแบบฝึกหัด (On  Hand) ชุดที่ 4 พร้อมทั้งทำใบงานตามที่กำหนดให้และศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนที่กำหนดให้     

 

สามารถศึกษาสื่อการเรียนที่กำหนดให้
1. “การเขียนจดหมายในชีวิตประจำวัน (จดหมายส่วนตัว)”  https://youtu.be/VAHGIkPcSjE

2. “การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล”  https://youtu.be/fg5UtlLPs-w

3. “ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา”  https://youtu.be/ZzJmg2rzcG0

4. “คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม”  https://youtu.be/j-f_2DLPvI8 

5. “การเขียนเรื่องจากภาพ”  https://youtu.be/SfNKPnmTNlY  และ https://youtu.be/aj09Hyl085c
 
6. การเขียนสรุปใจความสำคัญ   https://youtu.be/b1YnjxbNm9A

7. “สัญลักษณ์ แผนที่และแผนภูมิ”   https://youtu.be/7w4d3R2uLrc

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21