"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

ภาษาไทย (ครูปาริชาต) ป.5/1-5/5

หน่วยที่ 2 นิทานพื้นบ้านเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก แบบฝึกหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
สามารถศึกษาเรื่อง หลักธรรมของศาสนา เพิ่มเติมได้ที่ youtube
  1. https://www.youtube.com/watch?v=OL5VuylHuD8
  2. https://www.youtube.com/watch?v=QrvLtgCLNoY

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12

ภาษาไทย (ครูปาริชาต) 5/1-5/5

ทำใบงานหน่วยที่ 1 การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
  • แบบฝึกหัดทบทวนนอกเหนือจากใบงานที่ 1.1 – 1.10
เขียนแผนภาพความคิดเรื่องมารยาทในการอ่านในลงแผนผังความคิดหน้าสุดท้ายของใบงานหน่วยที่ 1
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียนเรื่องอักษรนำ https://www.youtube.com/watch?v=xsolRrVVYaE
2. ประกอบการเรียนเรื่องคำควบกล้ำ
3. ประกอบการเรียนเรื่องคำที่มีตัวการันต์
4. ประกอบการเรียนเรื่องอักษรย่อ
5. ประกอบการเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
6. ประกอบการเรียนเรื่องการอ่านบทร้อยแก้วและมารยาทในการอ่าน
7. ประกอบการเรียนเรื่องการอ่านบทร้อยกรอง

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-09