"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาไทย (ครูวนิดา ยิ่งยง)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564

เนื้อหา
1.เครื่องหมายวรรคตอน
2.อักษรย่อ

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน

1. powerpoint เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
2. เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน https://www.youtube.com/watch?v=Fu9lHnNGqlg
3.powerpoint เรื่องอักษรย่อ
4. เรื่องอักษรย่อ  https://www.youtube.com/watch?v=BKU0M1vEXYQ
5. ศึกษาเพื่มเติมในหนังสือวิชาเรียนภาษาไทย ป.4

 

 
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

วิชาภาษาไทย (ครูวนิดา ยิ่งยง)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 16–31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา

1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
2. การจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน
3. การคัดไทย
4. ทบทวนการอ่านบทอาขยาน

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1.ใบความรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน


2. เรื่องการอ่านจับใจความ - https://www.youtube.com/watch?v=VkW4IzbeB3k


3. บทอาขยานสยามานุสสติ -https://www.youtube.com/watch?v=pRhkWIO6MyE


4.บทอาขยานปากเป็นเอก เลขเป็นโท - https://www.youtube.com/watch?v=0hzrHUn1l8I

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21