"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1. ใบงานภาษาไทย เรื่อง การผันอักษรกับวรรณยุกต์ 
2. ใบงานภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1.ประกอบการเรียน เรื่อง การผันอักษรกับวรรณยุกต์
https://youtu.be/1B4ViMv25BQ

2.ประกอบการเรียนเรื่อง มาตราตัวสะกด https://youtu.be/6U0QsZkW8VM
https://youtu.be/-7cjzRmIRME

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12