"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาสุขศึกษา (ครูธนโชติ โปธิบาล)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
1.การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่
2.การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ 
3.การเคลื่อนไหวแบบให้อุปกรณ์
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=sz2j3w14eIQ
https://www.youtube.com/watch?v=W-_ZdCjDp04
https://www.youtube.com/watch?v=HlEv731DoXw

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

วิชาสุขศึกษา (ครูสุวรรณี กันทะปิง)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 1–15 สิงหาคม 2564
เนื้อหา

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวเรา
2. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน    

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อสมาชิกในครอบครัว
https://www.youtube.com/watch?v=WcIOUEbV7aw

 

2. เรื่อง การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อเพื่อน
https://www.youtube.com/watch?v=6BhlcMGe0KM


3. ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21