"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา

ชั่วโมงที่1
1.การทำแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา หน่วยที่ 1 พระพุทธ และหน่วยที่ 2 พระธรรม
ชั่วโมงที่ 2
1.ทำใบงานที่ 11.1 เรื่อง พระราธะ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ชั่วโมงที่ 1
1. ทำแบบทดสอบ
วิชาสังคมศึกษา หน่วยที่ 1 พระพุทธ
https://forms.gle/6R6mZRPevY6cptPx9
วิชาสังคมศึกษา หน่วยที่ 2 พระธรรม
https://forms.gle/1UERNbhPnUuiHURMA
ชั่วโมงที่ 2
1.ศึกษาเรื่อง พระราธะ จากคลิป “พระราธะ” https://www.youtube.com/watch?v=3SyiG1jcoJM&t=159s 
2.ศึกษาเรื่อง พระราธะเพิ่มเติม จากสื่อใบความรู้ เพื่อการเรียนการสอน ในสื่อการเรียนการสอนครูเจษฎาพร คำตา https://sites.google.com/view/krubjassadaporn/ 
“หน่วยที่ 3 พระสงฆ์(พุทธสาวกและชาดก)และ ไปที่  “พระราธะ หน้าที่ 3-4”
3.ทำใบงาน 11.1 เรื่อง พระราธะ

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

สังคมศึกษาฯ (ครูเจษฎาพร คำตา)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564

งานมอบหมาย

 

ชั่วโมงที่ 3
1. ทำใบงาน 9.1 หลักคำสอนของศาสนาอื่น

ชั่วโมงที่ 4
1. ทำใบงาน 10.1 ศาสนพิธีศาสนาต่างๆ

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

สื่อการเรียนการสอน ครูเจษฎาพร คำตา
https://sites.google.com/view/krubjassadaporn/

 

ขั้นตอนการเข้าเว็บครูเจษฎาพร
1.  ให้คลิกที่ลิงค์ที่ “สื่อการเรียนการสอน ครูเจษฎาพร คำตา” หรือเปิดลิงค์ในไลน์ผู้ปกครองแต่ละห้อง (ป.6/1-6/5) เปิดที่ “โน๊ต”มุมขวาบน
https://sites.google.com/view/krubjassadaporn/
2. คลิกที่ “สื่อการสอนประถมศึกษาปีที่ 6”
3. คลิกที่ “วิชาสังคมศึกษาฯ”
ชั่วโมงที่ 3
4. ศึกษาเรื่อง หลักคำสอนของศาสนาอื่นจากคลิป “ส 1.1 ป. 6/8 หลักคำสอนของศาสนาอื่นๆ” ในหมวด สื่อวีดีโอ เพื่อการเรียนการสอน
5. ศึกษาเรื่อง หลักคำสอนของศาสนาอื่นเพิ่มเติม จากสื่อใบความรู้ เพื่อการเรียนการสอน“หน่วยที่ 2 พระธรรม(หลักธรรมของศาสนาต่างๆ) และ ไปที่  “หลักธรรมของศาสนาอื่น หน้าที่ 38-40”
6.  ทำใบงาน 9.1 หลักคำสอนของศาสนาอื่น
ชั่วโมงที่ 4
7.  ศึกษาเรื่อง ศาสนพิธีศาสนาต่างๆ จากสื่อใบความรู้ เพื่อการเรียนการสอน “หน่วยที่ 2 พระธรรม(ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ)
8.  ทำใบงาน 10.1 ศาสนพิธีศาสนาต่างๆ


 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21