"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ครูวารุณี เวศนารัตน์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การผลิตสินค้าและบริการ
ใบงานที่ 1  ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
ใบงานที่ 2 หลักในการบริโภคที่ดี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธนาคาร
ใบงานที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของธนาคาร
ใบงานที่ 2 ผลดีของการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง 
ใบงานที่ 1 หลักการของสหกรณ์
ใบงานที่ 2 ประโยชน์ของสหกรณ์
ใบงานที่ 3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใบงานที่ 4 สำรวจความพอเพียงของชุมชนของตนเอง
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
ใบงานที่ 1 ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ   https://www.youtube.com/watch?v=F-lB2gZj2Js 

ใบงานที่ 2 หลักในการบริโภคที่ดี 
https://www.youtube.com/watch?v=R9zftyDfR5g 
https://www.youtube.com/watch?v=JVxVyYNFHko
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธนาคาร
ใบงานที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของธนาคาร
https://www.youtube.com/watch?v=SGCE2LMVNd8 
ใบงานที่ 2 ผลดีของการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง 
ใบงานที่ 1 หลักการของสหกรณ์
https://www.youtube.com/watch?v=6Pjc8oLTEek
ใบงานที่ 2 ประโยชน์ของสหกรณ์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39009 
ใบงานที่ 3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
https://www.youtube.com/watch?v=G1arbHJVuEw 
ใบงานที่ 4 สำรวจความพอเพียงของชุมชนของตนเอง
https://www.youtube.com/watch?v=7vNeAP_vBfo 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ครูวารุณี เวศนารัตน์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
งานมอบหมาย
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  หลักธรรมของศาสนา
- ใบงานที่ 1.1 บุคคลตัวอย่าง พระโสณโกฬิวิสะ
- ใบงานที่ 2.1 อริยสัจ 4 
- ใบงานที่ 2.2 หลักกรรม
- ใบงานที่ 3.1 รอบรู้เรื่องพิธีกรรม 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
- ใบงานที่ 1 การแบ่งภูมิภาคประเทศไทยตามลักษณะภูมิศาสตร์

 
สื่อการเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ใบงานที่ 1.1 บุคคลตัวอย่าง พระโสณโกฬิวิสะ 
https://www.youtube.com/watch?v=6foJ5iaq_Ls
ใบงานที่ 2.1 อริยสัจ 4 
https://www.youtube.com/watch?v=yz6TSShCCBI
ใบงานที่ 2.2 หลักกรรม
https://www.trueplookpanya.com/data/product/media/hash_knowledge/1457/5457/DOCA4001005457.ppt
ใบงานที่ 3.1 รอบรู้เรื่องพิธีกรรม 
https://www.youtube.com/watch?v=Wk07P9jpo8g
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

ใบงานที่ 1 การแบ่งภูมิภาคประเทศไทยตามลักษณะภูมิศาสตร์
ใบงานที่ 2.1 ความจริงและข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=w0fWP_8eP0s
ใบงานที่ 1.1 อารยธรรมอินเดียและจีน
https://www.youtube.com/watch?v=EP9X-kcbagI 
https://www.youtube.com/watch?v=fKSEfD3NoKA
ใบงานที่ 1.2  อิทธิพลของอารยธรรมจีน
https://www.youtube.com/watch?v=fKSEfD3NoKA
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

https://www.youtube.com/watch?v=tw2NBpitMK4

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21