"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาสังคมศึกษา (ครูศิรินภา ธงภักดี)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1.คุณธรรมของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2.สิทธิของเด็ก
3.วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง คุณธรรมของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  https://youtu.be/Oq3abJP_6Zg

2. เรื่อง สิทธิของเด็ก   https://youtu.be/DHa5exwO1xk

3. เรื่อง วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ  https://youtu.be/8i7xrLmf9MU
4. ใบความรู้ PDF 
5. ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือสังคมศึกษา ชั้น ป.4 

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

วิชาสังคมศึกษา (ครูศิรินภา ธงภักดี)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 16–31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา
1. ความสำคัญและการมีส่วนร่วมบำรุงศาสนสถาน
2. ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ
3. มารยาทของศาสนิกชนที่ดี 

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง ความสำคัญและการมีส่วนร่วมบำรุงศาสนสถาน  https://youtu.be/dXvipivo30I

2. เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ  https://youtu.be/p_b7S3erFzI 

3. เรื่อง มารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดี  http:// https://youtu.be/mDpf0IMyLs8

4. ใบความรู้ PDF เรื่อง มารยาทชาวพุทธ


5. ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือสังคมศึกษา ชั้น ป.4 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21