"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
2. ใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 
2. ประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ 
 
งานที่มอบหมาย วันที่ 13-31 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง พระไตรปิฎก
2. ใบงาน เรื่อง พระรัตนตรัย
3. ใบงาน เรื่อง โอวาท 3

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง พระไตรปิฎก 
https://www.youtube.com/watch?v=2f3W5NsR_58

2. ประกอบการเรียน เรื่อง พระรัตนตรัย 
https://www.youtube.com/watch?v=WWZOaQojFl0

 
3. ประกอบการเรียน เรื่อง โอวาท 3
https://www.youtube.com/watch?v=AuzMNQd6seo

 
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12