"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาวิทยาศาสตร์ (ครูรจนพรรณ ปั้นทิม)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา

ใบงานที่ 1 เรื่องการแยกสารเนื้อผสม
1.นักเรียนศึกษา เรื่องแยกสารเนื้อผสม
2.จากนั้น ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 1 
3.นักเรียนทำแบบฝึกหัด 2 ข้อ( 5.1 ,5.2) ลงในใบงานให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัด  ข้อ   เรื่อง  การแยกสารเนื้อผสม
    
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
เวปไซต์เพิ่มเติม ใบงานที่ 1 เรื่องการแยกสารเนื้อผสม
https://www.youtube.com/watch?v=iNLCyjGMWFA

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาวิทยาศาสตร์ (ครูรจนพรรณ ปั้นทิม)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564
งานมอบหมาย
ใบงานที่ 1 เรื่องแสงและเงา
1. นักเรียนศึกษา เรื่องแสงและเงา
2. จากนั้น ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 1 
3. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานให้ถูกต้อง

ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัด 3 ข้อ   เรื่อง  แสงและเงา ในหนังสือเรียนหน้า 116 
 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
เวปไซต์เพิ่มเติม ใบงานที่ 1 เรื่องแสงและเงา

https://www.youtube.com/watch?v=fcIBApz02fI

https://www.youtube.com/watch?v=0gYg35jOpn0
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21