"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาวิทยาศาสตร์

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
https://www.youtube.com/watch?v=QuJkSiMOcUw
https://www.youtube.com/watch?v=cS32JZZnyNU
https://www.youtube.com/watch?v=T_d4QY8JZXM

2. การละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
https://www.youtube.com/watch?v=xI-SKkZaQOc
https://www.youtube.com/watch?v=znP1733PXCk
3. การเกิดสารใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=3R2jPtTlY78
https://www.youtube.com/watch?v=_Xx1xmhI4RE
https://www.youtube.com/watch?v=J2rRu_4jqgo
4. การผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
https://www.youtube.com/watch?v=8JqQYAn3fLk
https://www.youtube.com/watch?v=NBTwrcpeYKU

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาวิทยาศาสตร์ (ครูธีราพร ธงเทียน)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
งานมอบหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ใบงานที่ 18 -23
 
สื่อการเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
https://www.youtube.com/watch?v=QuJkSiMOcUw
https://www.youtube.com/watch?v=cS32JZZnyNU
https://www.youtube.com/watch?v=T_d4QY8JZXM

 
2. การละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
https://www.youtube.com/watch?v=xI-SKkZaQOc
https://www.youtube.com/watch?v=znP1733PXCk

 
4. การผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
https://www.youtube.com/watch?v=8JqQYAn3fLk
- https://www.youtube.com/watch?v=NBTwrcpeYKU

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21