"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิทยาศาสตร์ (ครูสุวรรณี กันทะปิง)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1. การลำเลียงสารของพืช 
2. สถานะของสาร
3. สมบัติของสาร
 
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. การลำเลียงสารของพืช https://www.youtube.com/watch?v=KwqR-Dht8oA

2. สถานะของสาร  https://www.youtube.com/watch?v=-u68r_TxFNI

3. สมบัติของสาร  https://www.youtube.com/watch?v=0_5WBbmXMz8

4. ใบความรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร PDF.

 
5. ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

วิทยาศาสตร์ (ครูสุวรรณี กันทะปิง)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา
1. ส่วนประกอบของดอก
2. หน้าที่ส่วนประกอบของดอก
3. ส่วนประกอบของดอก (กิจกรรมการสำรวจพืชดอกบริเวณบ้าน)
4. หน้าที่และส่วนประกอบของใบ    

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง โครงสร้างของพืช  https://www.youtube.com/watch?v=zwElKWF6pBw

2. เรื่อง หน้าที่และส่วนประกอบของดอก https://youtu.be/zsQV8MWXIZs

3. เรื่อง หน้าที่และส่วนประกอบของใบ  https://www.youtube.com/watch?v=jmYNoNephDU

4. ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และใบความรู้ เรื่อง โครงสร้างของพืช (หน้าที่และส่วนประกอบของดอก และหน้าที่และส่วนประกอบของใบ)

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21