"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาประวัติศาสตร์

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา

ชั่วโมงที่ 1
1.การทำแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และหน่วยที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ชั่วโมงที่ 2
1.ทำใบงาน_11.1_การเมืองการปกครองในสมัยปฏิรูปประเทศ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ชั่วโมงที่ 1
1. ทำแบบทดสอบ
วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์  http://https://forms.gle/4tNyfTb4hoDp1WmZ6
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
https://forms.gle/oGukSeBUPUGhgDQ88
ชั่วโมงที่ 2
1.ศึกษาเรื่อง การเมืองการปกครองในสมัยปฏิรูปประเทศ จากคลิป “การเมืองการปกครองในสมัยปฏิรูปประเทศ” https://www.youtube.com/watch?v=Me-NU7KewZw
2.ศึกษาเรื่อง การเมืองการปกครองในสมัยปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติม จากสื่อใบความรู้ เพื่อการเรียนการสอน ในสื่อการเรียนการสอนครูเจษฎาพร คำตา https://sites.google.com/view/krubjassadaporn/
 “หน่วยที่ 2-4 พัฒนาการไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และ ไปที่  “พัฒนาการไทยในสมัยปฏิรูปประเทศ หน้าที่ 17-20” 
หรือ
ศึกษาเพิ่มเติม จากสื่อใบความรู้ เพื่อการเรียนการสอน“หน่วยที่ 2 พัฒนาการไทยสมัยรัตนโกสินทร์และ ไปที่  “สมัยปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยหน้า 24”
3.ทำใบงาน 11.1 เรื่อง การเมืองการปกครองในสมัยปฏิรูปประเทศ 

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

ประวัติศาสตร์ (ครูเจษฎาพร คำตา)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564

งานมอบหมาย

ชั่วโมงที่ 3
1.ทำใบงาน_9.1_การเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ชั่วโมงที่ 4
1.ทำใบงาน_10.1_สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

สื่อการเรียนการสอน ครูเจษฎาพร คำตา https://sites.google.com/view/krubjassadaporn/

ขั้นตอนการเข้าเว็บครูเจษฎาพร
1.  ให้คลิกที่ลิงค์ที่ “สื่อการเรียนการสอน ครูเจษฎาพร คำตา” หรือเปิดลิงค์ในไลน์ผู้ปกครองแต่ละห้อง (ป.6/1-6/5) เปิดที่ “โน๊ต”มุมขวาบน
https://sites.google.com/view/krubjassadaporn/
2.  คลิกที่ “สื่อการสอนประถมศึกษาปีที่ 6”
3.  คลิกที่ “วิชาประวัติศาสตร์”
ชั่วโมงที่ 3
4. ศึกษาเรื่อง การเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น“หน่วยที่ 12 ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน้าที่ 19-23”
5.  ทำใบงาน_9.1_การเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ชั่วโมงที่ 4
6. ศึกษาเรื่อง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  จากสื่อใบความรู้ เพื่อการเรียนการสอน “หน่วยที่ 12 ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน้าที่ 36-43 และหน้าที่ 51-64”
7.  ทำใบงาน_10.1_สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21