"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

ประวัติศาสตร์ (ครูชุติกาญจน์ ปินตา)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นดินแดนไทย

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง หลักฐานและพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
https://youtu.be/EeBL7kwiZGU 
https://youtu.be/mOCOH3pzmCM

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

ประวัติศาสตร์ (ครูชุติกาญจน์ ปินตา)


สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 16–31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา
1. พัฒนาการมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย (สมัยอยุธยา, สมัยธนบุรี ,สมัยรัตนโกสินทร์)    

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา  https://youtu.be/nanpHF1rvI8

2. เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนในสมัยธนบุรี ,สมัยรัตนโกสินทร์  https://youtu.be/2hSsC_l1W6A

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง พัฒนาการมนุษย์ในดินแดนไทยhttps://online.pubhtml5.com/lgan/nyde/


4. ใบความรู้ PDF เรื่อง พัฒนาการมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย (สมัยอยุธยา, สมัยธนบุรี ,สมัยรัตนโกสินทร์)
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21