"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาคณิตศาสตร์ (ครูวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
ใบงานที่ 1  การกระจายทศนิยม  M1
1. โดยนักเรียนศึกษา เรื่องการกระจายทศนิยม  M1
2. ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 1 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด
ใบงานที่ 2 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม M1 – M2
1. โดยนักเรียนศึกษา การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม  
2. ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 2 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด
ใบงานที่ 3 การเปรียบเทียบทศนิยม M2 - M3
1. โดยนักเรียนศึกษา การเปรียบเทียบทศนิยม 
2. ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 3 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด
ใบงานที่ 4 การหารทศนิยม ด้วย 10 , 100 , 1000 M3
1. โดยนักเรียนศึกษา การหารทศนิยม ด้วย 10 , 100 , 1000 
2.  ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 4 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด
ใบงานที่ 5 การหารทศนิยมโดยที่ตัวหารเป็นทศนิยม  M4
1. โดยนักเรียนศึกษา การหารทศนิยมโดยที่ตัวหารเป็นทศนิยม  
2.  ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 5 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด
ใบงานที่ 6 การบวก ลบ คูณ หารระคน ของทศนิยม M5
1. โดยนักเรียนศึกษา การบวก ลบ คูณ หารระคน ของทศนิยม
2.  ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 6 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ใบงานที่ 1 เรื่องการกระจายทศนิยม  
https://www.youtube.com/watch?v=OdnPl6OsxHg
2. ใบงานที่ 2 เรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 
3. ใบงานที่ 3 เรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม
4. ใบงานที่ 4 เรื่องการหารทศนิยม ด้วย 10 , 100 , 1000
5. ใบงานที่ 5 เรื่องการหารทศนิยมโดยที่ตัวหารเป็นทศนิยม  
6. ใบงานที่ 6 เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของทศนิยม
https://www.youtube.com/watch?v=h9Hi3r4EFSI

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาคณิตศาสตร์ (ครูวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564

งานมอบหมาย

ใบงานที่ 1  โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนจำนวนคละ  ข้อ 1-8
1. โดยนักเรียนศึกษา เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนจำนวนคละ  
2.  ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 1 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด
ใบงานที่ 2 โจทย์ปัญหาการคูณหารเศษส่วนจำนวนคละ ข้อ 9-16
1. โดยนักเรียนศึกษา โจทย์ปัญหาการคูณหารเศษส่วนจำนวนคละ
2.  ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 2 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด
ใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนหลายขั้นตอน ข้อ 17-24
1. โดยนักเรียนศึกษา โจทย์ปัญหาเศษส่วนหลายขั้นตอน
2.  ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 3 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด
ใบงานที่ 4 การบวกลบคูณหารทศนิยม
1. โดยนักเรียนศึกษา เรื่องการบวกลบคูณหารทศนิยม
2.  ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนข้อที่ 3 จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด    
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ใบงานที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนจำนวนคละ  
- https://www.youtube.com/watch?v=DOdqpupztjo
https://www.youtube.com/watch?v=DHFB1qDXvMY
 
2. ใบงานที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณหารเศษส่วนจำนวนคละ
https://www.youtube.com/watch?v=RHkHRvHwzWg
https://www.youtube.com/watch?v=Pg2lFJbC0jk
 
3. ใบงานที่ 3 เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนหลายขั้นตอน
-https://www.youtube.com/watch?v=3SF5aIk3vGE
 
4. ใบงานที่ 4 เรื่องการบวกลบคูณหารทศนิยม
-https://www.youtube.com/watch?v=IU9D5jjwP70
https://www.youtube.com/watch?v=TZBSrxsf8F8
https://www.youtube.com/watch?v=t7qbXV3OEQo

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21