"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาการงานอาชีพ (ครูอารีรัตน์ หลิ่มเทศ)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1.มารยาทในการต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆ
2.มารยาทในการรับประทานอาหาร
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. powerpoint เรื่อง มารยาทในการต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆ
https://www.youtube.com/watch?v=-4-4AEQZseE
2. powerpoint เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร
3. ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือการงานอาชีพ ชั้น ป.4

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

วิชาการงานอาชีพ (ครูอารีรัตน์ หลิ่มเทศ)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 16–31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา
1. รู้จักใช้ รู้จักรักษา เรื่อง การจัดตู้เสื้อผ้า

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง การจัดตู้เสื้อผ้า  https://youtu.be/tr4-bZrJpN0
2. หนังสือการงานอาชีพ ป.4 หน่วยที่ 1 รู้จักใช้รู้จักรักษา เรื่องการจัดตู้เสื้อผ้า หน้า 17 - 18 และใบความรู้เรื่องการจัดตู้เสื้อผ้า

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21