"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

ภาษาอังกฤษ (ครูลำพวง ต่างใจ)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564

งานมอบหมาย

1.แบบฝึกหัดจำนวน 3  แบบฝึกหัด จะอยู่ในวิดีโอ
 
สื่อวิดีโอการเรียนรู้  Unit 5 เรื่อง How many bottles of milk do you want?          
จากลิ้งค์
https://drive.google.com/file/d/10dX9kkbvrp4-fLWFjF-Tmn12cFFgDded/view?usp=sharing

 
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21

ภาษาอังกฤษ (ครูลำพวง ต่างใจ)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564

งานมอบหมาย

 

ชั่วโมงที่ 1  

- เรื่อง Present continuous tense  ทำใบงาน 3 ใบงาน

ชั่วโมงที่ 2

- เรื่อง Possessive adjective   ทำใบงาน 2 ใบงาน

ชั่วโมงที่ 3

- เรื่อง Past simple tense   ทำใบงาน 2 ใบงาน

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อการเรียนการสอน 

ชั่วโมงที่ 1  

https://www.youtube.com/watch?v=Jp7x766p5P8

https://www.youtube.com/watch?v=Jp7x766p5P8&list=RDCMUCQOj3ho94xZddsgHtfShs-g&index=2
 

ชั่วโมงที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=0olSy-qC52Q

https://www.youtube.com/watch?v=3GzV2Cf-7ik
 

ชั่วโมงที่ 3
 - https://www.youtube.com/watch?v=r6IUoDPdj_g

https://www.youtube.com/watch?v=3IA1B-RFkSo

https://www.youtube.com/watch?v=VeETT_WzlAo
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21