"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาอังกฤษ (ครูสมศักดิ์ รักพนาราม)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา

ทำใบงาน เรื่อ Pronouns = คำสรรพนาม
ใบงานที่ 1
Directions: Complete sentences with subject pronouns and object pronouns.
-คำสั่งที่: ให้นักเรียนเติมคำสรรพนามให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 2
Directions: Replace the words in bold with a subject or object pronoun, as in
the example 
-คำสั่ง ให้นักเรียนเติมคำสรพนามแทนที่คำที่ขีดเส้นใต้ให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 3
Directions: Match words with a subject or object pronoun. -คำสั่ง ให้นักเรียนจับคู่คำสรรพนามกับรูปภาพให้ถูกต้อง
ใบงานเรื่อง Wh-question หรือ Question word
ใบงานที่ 1  
คำสั่ง ให้นักเรียนเติม Wh-question และตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 2
Directions: Write about the meaning of question words in Thai.
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำที่ใช้ในการแสดงคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh 
ใบงานที่ 3
Directions1: Match the words 
ทำใบงานเรื่อง Wh-question หรือ Question word
ใบงานที่ 1  
คำสั่ง ให้นักเรียนเติม Wh-question และตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 2
Directions: Write about the meaning of question words in Thai.
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำที่ใช้ในการแสดงคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh 
ใบงานที่ 3
Directions1: Match the words and their meaning. 
-คำสั่ง ให้นักเรียนจับคุ่คำและความหมายให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 4
Directions1: Complete sentences with Wh-questions. 
-คำสั่ง ให้นักเรียนคำ Wh-questions ในประโยคให้สมนูรณ์
ใบงานที่ 5
Directions: Choose the best answer. 
-คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
ทำใบงาน เรื่อง Present Simple Tense  
ใบงานที่ 1 Directions: Rewrite sentences in present simple tense form and match each sentence with the correct picture.
-ให้นักเรียนเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 2 Directions1: Add –s or -es to the verbs.
ให้นักเรียนเติม -s หรือ -es
Directions2: Complete the sentences using the given words.
ให้นักเรียนเติมคำในประโยคที่กำหนดให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
ใบงานที่ 3
Directions: Read the passage and answer the questions.
ให้นักเรียนอ่านบทความแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 4
Directions: Choose the best answer. 
-คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ประกอบการเรียนเรื่อง Pronouns = คำสรรพนาม 
 
ประกอบการเรียนเรื่อง Weather = สภาพอากาศ
 
ประกอบการเรียนเรื่อง Present Simple Tense
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาภาษาอังกฤษ (ครูสมศักดิ์ รักพนาราม)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
งานมอบหมาย

ทำใบงาน เรื่อ Adjectives = สัตว์ต่างๆ
ใบงานที่ 1 Directions: Write the adjective in the gaps.  คำสั่ง: ให้นักเรียนเขียนคำคุณศัพท์ลงในช่องว่าง
ใบงานที่ 2 Directions: Circle the correct answer.   คำสั่ง: ให้นักเรียนวงกลมคำตอบที่ถูกต้อง
ใบงานที่ 3 Directions: Rearrange sentences.   คำสั่ง: ให้นักเรียงลำดับต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง
ใบงานที่ 4 Directions1: Write the opposite words.  คำสั่ง: ให้นักเรียนเขียนคำคุณศัพท์ที่ตรงกันข้ามกับคำศัพท์ที่กำหนดให้
ใบงานที่ 5 Choose the correct answer.   คำสั่ง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
ใบงานที่ 6  Directions: Read and draw.  คำสั่ง: ให้นักเรียนอ่านและวาดรูปให้ตรงกับข้อความที่กำหนดให้

ทำใบงานเรื่อง Weather = สภาพอากาศ
ใบงานที่ 1  Directions: Look at the pictures and answer the questions.  คำสั่ง: ให้นักเรียนดูรูปภาพและตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 2 Directions1: Write the missing letters.  คำสั่ง: ให้นักเรียนเติมอักษรที่หายไปให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 3 Directions: Draw about yourself and complete sentences below. คำสั่ง: ให้นักเรียนวาดรูปฤดูกาลที่ชื่นชอบและเติมคำศัพท์ลงในประโยคให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 4 Directions: Choose the best answer.  คำสั่ง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
ใบงานที่ 5 Directions: Answer the questions.   คำสั่ง: ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ทำใบงานเรื่อง Save the earth = โลกสวยด้วยมือเรา
ใบงานที่ 1 Directions: Match the pictures with their meaning. คำสั่ง: ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับข้อความให้สอดคล้องกัน
ใบงานที่ 2 What do you do to help our planet?  คำสั่ง: ให้นักเรียนเติมประโยคให้เหมาะสมกับหัวข้อที่กำหนดให้
ใบงานที่ 3 Directions: Write sentences under the correct picture with should / shouldn’t.

คำสั่ง:ให้นักเรียนเติมประโยคใต้รูปภาพให้ถูกต้อง โดยใช้ Should = ควรจะ..       Shouldn’t = ไม่ควรจะ

ทำใบงานเรื่อง Future simple tense    
ใบงานที่ 1 Directions: Answer the questions.  คำสั่ง: ตอบคำถามต่อไปนี้
ใบงานที่ 2 Directions: Match the words.  คำสั่ง:  ให้นักเรียนจับคู่คำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 3 Directions: Complete each sentence by changing the verb to future simple tense.  คำสั่ง: เติมคำลงในประโยคให้สมบูรณ์

สื่อการเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
 เรื่อง Adjectives  
เรื่อง Weather = สภาพอากาศ
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
เรื่อง Save the earth = โลกสวยด้วยมือเรา
https://www.youtube.com/watch?v=-awFKv14fz8
https://www.youtube.com/watch?v=efyQz6KzZvU

 
เรื่อง Future simple tense
-https://www.youtube.com/watch?v=nxmv_e7cuZ0

 

 

 


 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21