"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง Days and months
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง Days and months
 
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1. ใบงานที่ 1 Goodbye
2. ใบงานที่ 2 Writing
3. ใบงานที่ 3 Complete the Conversation
4. ใบงานที่ 4 Survey
5. ใบงานที่ 5-6 Know My Body
6. ใบงานที่ 7 Beautiful or Ugly
7. ใบงานที่ 8 My Favorite Monster
8. ใบงานที่ 9 Adjectives
9. ใบงานที่ 10 Draw and Write
10. ใบงานที่ 11 What Does She Look Like?
11. ใบงานที่ 12 Handwriting
12. ใบงานที่ 13 Matching Games
13. ใบงานที่ 14 What are you wearing?
14. ใบงานที่ 15 Boy or Girl

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง Hello, How Are You?  (ใบงานที่ 1 Goodbye) 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37567

2. ประกอบการเรียน เรื่อง Nice to Meet You (ใบงานที่ 2 Writing / ใบงานที่ 3 Complete the Conversation)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37568

 
3. ประกอบการเรียน เรื่อง Know About Me  (ใบงานที่ 4 Survey)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37609

4. ประกอบการเรียน เรื่อง Parts of Your body (ใบงานที่ 5 และ ใบงานที่ 6 Know My Body)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37610

 
5. ประกอบการเรียน เรื่อง Monster’s Body (ใบงานที่ 7 Beautiful or Ugly)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37612

 
6. ประกอบการเรียน เรื่อง Monster’s Body (ใบงานที่ 8 My Favorite Monster)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37613

 
7. ประกอบการเรียน เรื่อง Tell Me More (ใบงานที่ 9 Adjectives)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37614

 
8. ประกอบการเรียน เรื่อง Tell Me More (ใบงานที่ 10 Draw and Write)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37615

 
9. ประกอบการเรียน เรื่อง What Does She Look Like? (ใบงานที่ 11 What Does She Look Like?)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37616

 
10. ประกอบการเรียน เรื่อง My clothes 1 (ใบงานที่ 12 Handwriting / ใบงานที่ 13 Matching Games / ใบงานที่ 14 What are you wearing?)
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37617


11. ประกอบการเรียน เรื่อง My clothes 2
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37618
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12