"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ สอนโดยครูวารุณี เวศนารัตน์

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ สอนโดยครูวารุณี เวศนารัตน์
1. ให้นักเรียนดูคลิปการสอนเรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำhttps://www.youtube.com/watch?v=mzCc0BGCVpo
2. นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScip7vAuOfICcjsTqFEBrwfjvJLRhKxtRL9c4fTWdMU96NALw/viewform

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-08

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม คำสรรพนาม และ คำกริยา สอนโดยครูวารุณี เวศนารัตน์

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม คำสรรพนาม และ คำกริยา สอนโดยครูวารุณี เวศนารัตน์
1. ให้นักเรียนดูคลิปการสอนเรื่อง คำนาม คำสรรพนาม และ คำกริยา https://www.youtube.com/watch?v=utlAwaKbhw8
2. นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง คำนาม คำสรรพนาม และ คำกริยา https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc92Ka43G1c6mWlWk1FgAO8YsJh0FDcYu82NbphziYfghk4jw/viewform

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-05

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง การใช้พจนานุกรม สอนโดย ครูอรทิน เมืองมูล

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง การใช้พจนานุกรม สอนโดย ครูอรทิน เมืองมูล คำชี้เจง
1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การใช้พจนานุกรม จำนวน 10 ข้อ จาก link ที่ให้ 
2. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube และสรุปความรู้
3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การใช้พจนานุกรม จำนวน 10 ข้อ จาก link ที่ให้
แบบทดสอบก่อนเรียน https://forms.gle/sUqPfbvNTQ7jYLXV6
สื่อการเรียน https://youtu.be/Vkf7ofhr1Wc
แบบทดสอบหลังเรียน https://forms.gle/6DG39AWVThkDeH5T8

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-01

วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล
คำชี้เจง
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 ข้อ จาก link ที่ให้ 
2. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube และสรุปความรู้
3.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 ข้อ จาก link ที่ให้
แบบทดสอบก่อนเรียน https://forms.gle/7JxjhL55rBQCkeCc7
สื่อการเรียน https://youtu.be/SOGZIp19a84
แบบทดสอบหลังเรียน https://forms.gle/rXDwvvW4KfYdJKkVA

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-25

วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง การคัดลายมือ สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง การคัดลายมือ สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล คำชี้เจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube และสรุปความรู้
2.ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print ใบงานได้ ให้นักเรียนทำในใบงาน
3.เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้ว ให้ตรวจความถูกต้อง แล้วให้ผู้ปกครองของนักเรียนประเมินการคัดลายือของนักเรียน ตามเกณฑ์การประเมินการคัดลายมือที่ให้ และถ่ายรูปใบงานส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน https://www.youtube.com/watch?v=5Nu-SCAExHE
ใบงานเรื่อง การคัดลายมือ https://drive.google.com/file/d/1xjtlVMDIcnkFWYckqtIxLagyPaz6eEoT/view

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-18

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล
คำชี้เจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube และสรุปความรู้
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกหัดได้ ให้นักเรียนทำในใบงานแบบฝึกหัด
3.เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบตาม link ที่ให้ และถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งคุณครูประจำชั้น
4.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน จาก link ที่ให้
สื่อการเรียน https://youtu.be/HZ5ONib1y2w
แบบฝึกหัดเรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน https://drive.google.com/file/d/1RpTmmjwE0I3j1qnBHwH-EKKMrY1FRo0T/view?usp=sharing
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน https://drive.google.com/file/d/1uBwvtHOHTL7Z6r1wjOv0MBJiT5dvL89R/view?usp=sharing
แบบทดสอบเรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน https://forms.gle/eAGQ8cPKNEa6qW9x9

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-11

วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง อักษรย่อ สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง อักษรย่อ สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล คำชี้เจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube และสรุปความรู้
2.ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง อักษรย่อ ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print ใบงานได้ ให้นักเรียนทำในใบงาน
3.เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบตาม link ที่ให้ และถ่ายรูปใบงานส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน https://www.youtube.com/watch?v=U0gox4WGLzY
ใบงานเรื่อง อักษรย่อ https://drive.google.com/file/d/10oBb9qKqzK58R7sgAcg2Eh_fHnTD53xh/view?ths=true
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-08

ันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง วันเดือนปีแบบไทย

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง วันเดือนปีแบบไทย  สอนโดยครูอรทิน เมืองมูล คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง วันเดือนปีแบบไทย ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกได้ ให้นักเรียนทำในแบบฝึก 
3. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้ตรวจคำตอบตามลิงค์ที่ให้ และถ่ายรูปแบบฝึกส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน https://youtu.be/ptraOrrIxOU
แบบฝึกหัดเรื่อง วันเดือนปีแบบไทย https://drive.google.com/file/d/1mjCKVBjEIyyF819gTdpdN4i7zMGRdQY8/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-04

วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง คำนาม

สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 - ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-16