"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 8 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง การผันอักษรสูง

วันที่ 8 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง การผันอักษรสูง
1.ให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อวีดีโอ เรื่อง การผันอักษรสูง ตามลิ้งค์ที่แนบhttps://youtu.be/TMzPTBn9i4k
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด ให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้นhttps://drive.google.com/file/d/1SU0B1wwD0zPFEomCB_pzE2wSh6A87kLF/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-08

วันที่ 4 มิ.ย. 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง อักษรกลาง

วันที่ 4 มิ.ย. 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง อักษรกลาง
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง  ตามลิ้งค์ที่แนบhttps://youtu.be/Ok3qaTmYAPA
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกลงในสมุด  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้นhttps://drive.google.com/file/d/10brR53YVkYTI8p5g1K9h47VF6Juyim3R/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-04

วันที่ 1 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กด

วันที่  1 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กด
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กด ตามลิ้งค์ ที่แนบ มี2ลิงค์
1.https://youtu.be/Q7qt4yYH9Nk
2.https://youtu.be/THGcMNefzKI
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1gqzKoRDsOTTrezsjBY1K7iucBHSZkPfW/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-01

วันที่ 28 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน

วันที่ 28 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน ตามลิ้งค์ที่แนบhttps://youtu.be/JGhfEgnmmiA
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกลงในสมุด  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้นhttps://drive.google.com/file/d/1VGx_2m4rhOrDjXOkDJ15zuOl35ZfTNat/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-28

วันที่ 25 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กบ

วันที่  25 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กบ
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กบ  ตามลิ้งค์ ที่แนบhttp://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31113-043657#
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/18kfSjXXI40P6YZXifgGJP3E6L1ezquDL/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-25

วันที่ 21 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กก

วันที่ 21 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กก
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กก ตามลิ้งค์ที่แนบhttps://youtu.be/9RnX-Wn98Es
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกลงในสมุด  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้นhttps://drive.google.com/file/d/1Hkc5jJemq5OEF24e6rI8H2cVoVAUASuN/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-21

วันที่ 18 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ เกย

วันที่ 18 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ เกย
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ป. เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ เกย ตามลิ้งค์ ที่แนบhttps://youtu.be/OFPT0egK2kc
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้นhttps://drive.google.com/file/d/1s21TOKEjrcekKLLYFdU9kvM1oxoJLIfy/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-18

วันที่ 14 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่เกอว

วันที่ 14 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่เกอว
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่เกอว ตามลิ้งค์ที่แนบ https://youtu.be/3y-raNTMMYo
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกลงในสมุด  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้นhttps://drive.google.com/file/d/1ExR9vhYx3sf7ldNIIBzvwJQmyBjZNXjc/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-14

วันที่ 11 พ.ค 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่องมาตรา ตัวสะกด แม่ กม

วันที่ 11 พ.ค 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่องมาตรา ตัวสะกด แม่ กม
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนเรื่อง มาตรา ตัวสะกด แม่ กม จากสื่อ https://youtu.be/4ftRgG2mMVA
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1fzNOnJLI8tdMRDXfGcE6LKgAFYAwy-nl/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-11

วันที่ 7/5/63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กง

วันที่ 7/5/63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กง
1.ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กง  จากสื่อการเรียนให้เข้าใจ https://youtu.be/QjbqcoS01ug
2. หลังจากเรียนรู้จากสื่อการเรียนแล้ว ให้นักเรียนทำใบงานลงสมุดให้เสร็จ ส่งผู้ปกครองตรวจความถูกต้องhttps://drive.google.com/file/d/1Yk2ci-bz67M6Xdpdak26rLKPq4YDALfj/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-07

วันที่ 04 พ.ค 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่องมาตรา ตัวสะกด แม่ ก กา

วันที่ 04 พ.ค 2563 วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่องมาตรา ตัวสะกด แม่ ก กา
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนเรื่อง มาตรา ตัวสะกด แม่ ก กา จากสื่อhttps://youtu.be/RsT85jpggwY
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-05-04

วันที่ 30/4/63 ทบทวนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่อง ประโยค

วันที่ 30/4/63 ทบทวนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่อง ประโยค
1.ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องประโยค  (ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยค และการแต่งประโยค) จากสื่อการเรียนเรื่องประโยคให้เข้าใจ 
https://drive.google.com/file/d/1-k42uLXSY10PXPIG9PPchPLj5sqgIRY4/view?usp=drivesdk
2. หลังจากเรียนรู้จากสื่อการเรียนแล้ว ให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จเรียบร้อย ส่งให้ผู้ปกครองตรวจความถูกต้อง
 https://drive.google.com/file/d/1-vwunCb5jINQ4FEyP4VS7o_2rdmJ5vHy/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-30

วิชาภาษาไทย ป.2 วันที่ 27/04/63 ทบทวนบทเรียน เรื่อง คำคล้องจอง ป.2

วิชาภาษาไทย ป.2  วันที่ 27/04/63
ทบทวนบทเรียน เรื่อง คำคล้องจอง ป.2
1. ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่อง คำคล้องจองจากสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ ป.2
https://youtu.be/YX0rDAzW9cA
2.เมื่อเรียนจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดแล้วให้ผู้ปกครองตรวจให้เรียบร้อย

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-27

วิชาภาษาไทย ป.2 วันที่ 23/4/63 การทบทวนเนื้อหาเรื่องคำ ร (หัน) รร

วิชาภาษาไทย ป.2
วันที่ 23/4/63 การทบทวนเนื้อหาเรื่องคำ ร (หัน) รร
1.ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องคำ ร (หัน) รร จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ป.2 
(https://youtu.be/O90nGJIuatA)
ฝึกอ่านและฝึกเขียนไปในระหว่างที่เรียน
2.ทำใบงาน โดยเขียนคำที่มี ร (หัน) รร จากคำอ่านให้ถูกต้อง ดังตัวอย่างในข้อ 1
3. ให้ผู้ปกครองตรวจความถูกต้องและให้คะแนนนักเรียนด้วย

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-23

วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง อักษรควบ ร,ล,ว

วันจันทร์ที่ 20/4/63  ป.2                                                                  
1. วิชาภาษาไทยเรื่อง อักษรควบ ร,ล,ว                       
2.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ป. 2 และทำแบบฝึกหัด

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-20

อักษรนำ

คำชี้แจงการเรียนภาษาไทย เรื่อง คำที่มีอักษรนำ หลังจากที่นักเรียนดูสื่อการเรียนแล้ว ให้นักเรียนนำคำอักษรนำไปแต่งประโยค จำนวน 5 คำ (5 คะแนน)

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-16