"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต  คำชี้แจง 
1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้จากวีดีโอ                    
https://youtu.be/fYv0z8lXzxw
2. เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  (https://drive.google.com/file/d/13l6rgR9O31i1g0jWlT29BZ1Rw9Fhh15_/view?usp=drivesdkนักเรียนสามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                                    
3. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-04

วันศุกร์ ที่ 29 พ.ค. 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้

วันศุกร์ ที่ 29 พ.ค. 2563 วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้  คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนศึกษา จากวิดีโอ เรื่อง ป่าผลัดใบ https://youtu.be/9XrGUimpihA 
และ ป่าไม่ผลัดใบ https://youtu.be/i8qQAtQjnt4 
2. ให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print ใบงานได้ ให้นักเรียนทำในใบงาน แล้วถ่ายรูปส่งครูด้วยคะ
ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1QTxiwVu5C2B_GF8qjEtVgPsyyekAH5f_/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-29

วันที่ 28 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมบกลมทะเล

วันที่ 28 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมบกลมทะเล  ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้าจาก
https://youtu.be/bE0FEvhTDAY
แล้วทำใบงาน เกี่ยวกับลมบกลมทะเล ส่งด้วยนะคะ
นักเรียน สามารถเขียนโจทย์และตอบ ใส่ในสมุดหรือกระดาษรายงานได้โดยไม่ต้องปริ้นก็ได้คะ [เสร็จแล้วตรวจตามใบเฉลยได้เลยคะ]https://drive.google.com/file/d/1WNC6eRXvXI0b1XpPk6ztZ8vvdjl8tCby/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-28

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดฤดูกาล สอนโดยครูอัญชลี

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดฤดูกาล สอนโดยครูอัญชลี 
คำชี้แจง
1.นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากใบงานตามลิงค์ที่ส่งไป
ใบงาน https://drive.google.com/file/d/19rU3a-Nb6o-qYWXVPWQOGi7uBv4FrZOR/view?usp=sharing
2.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ เมื่อทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งครูประจำชั้นด้วยนะคะ 
แบบทดสอบ https://forms.gle/YS3tb98cghvCU1UA8

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-21

เรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ป.6 ครูอัญชลี วันที่ 14 พ.ค. 63

เรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ป.6 ครูอัญชลี วันที่ 14 พ.ค. 63
คำชี้แจง 
1.ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก ใบความรู้ https://drive.google.com/file/d/1e1Qi44Lm7DB9R4xEosEUA3iJ1ksL1wcd/view?usp=sharing     หรือ อินเทอเน็ต
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print ใบงานได้ ให้นักเรียนทำในใบงาน และถ่ายรูปใบงานส่งคุณครูประจำชั้น
ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1sOws3xhj3jiknnI80sYBDPCOK2TwkxCP/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-14

เรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เรื่องการย่อยอาหาร ป.6 ครูอัญชลี วันที่ 7 พ.ค. 63

เรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เรื่องการย่อยอาหาร ป.6 ครูอัญชลี วันที่ 7 พ.ค. 
63  นักเรียนศึกษาจากวิดีโอ 
https://www.youtube.com/watch?v=nq4gjEj26o0
นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง ระบบการย่อยอาหาร
https://forms.gle/HdFEGBrnUmYYEjon8

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-07