"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน (ต่อ)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน (ต่อ) คำชี้แจง...                 
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากบทเรียนออน์ไลน์  https://youtu.be/mbIyrxvmkr8
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการเรียงลำดับจำนวนhttps://drive.google.com/file/d/1ryxPOds0mlx_vmeOdtUCpMvVvm7XlRDE/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-09

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน
1. ให้นักเรียนดูคลิปการสอนเรื่องการเรียงลำดับจำนวน
https://youtu.be/F3MR-xQSyGw
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและให้ผู้ปกครองตรวจคำตอบให้เรียบร้อยแล้วส่งงานให้ครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1D_D_3TeD3UA2lrX5kvEK3-WiN_EWSVeI/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-05

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน(ต่อ)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน(ต่อ) คำชี้แจง...                 
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน https://www.youtube.com/watch?v=dH3t8BzlVA8&t=300s จากบทเรียนออน์ไลน์
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนhttps://drive.google.com/file/d/1FGrLeZWJFmqft4Qf9wXUdectcWLHy_ij/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-26

วันที่ 22 พ.ค.2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน

วันที่ 22 พ.ค.2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนดูคลิปการสอนเรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน
https://youtu.be/5NdjEH4BI5c
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และให้ผู้ปกครองตรวจความถูกต้องแล้วส่งงานให้ครูประจำชั้นนะคะ https://drive.google.com/file/d/1Eicp2t83bVqeXrbDDHOCwpTi67vwvJ56/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-22

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย(ต่อ)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย(ต่อ) คำชี้แจง...                 
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรูปกระจาย จากบทเรียนออน์ไลน์https://youtu.be/FHxR-P8n8MM
2.ให้ทำแบบฝึกหัดเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปกระจายhttps://drive.google.com/file/d/1uG3f9lnnnJkUErurlEPS3S-8Nj3zgszU/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-19

วันที่ 15 พ.ค.2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

วันที่ 15 พ.ค.2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนดูคลิปการสอนเรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
https://youtu.be/d4_Hlnpa7Cw
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และให้ผู้ปกครองตรวจความถูกต้องแล้วส่งงานให้ครูประจำชั้นนะคะ
https://drive.google.com/file/d/1-0UALmOKfGZV71fD9P1RjJfto9daq1F2/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-15

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
คำชี้แจง...                 
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย จากบทเรียนออน์ไลน์https://youtu.be/HA3kSMJ6-D8             
2.ให้ทำแบบฝึกหัดเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปกระจายhttps://drive.google.com/file/d/1-C_Uuu-epj5jBYv7ygFL3VF1tNc5TjQO/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-12

วันที่8 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 เรื่อง ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดด

วันที่8 พฤษภาคม 2563  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 เรื่อง ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดด
คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนศึกษาค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดจากบทเรียนออนไลน์http://www.youtube.com/watch?v=VRRZ3HGyrQY
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามตัวอย่างลงในสมุดแล้วให้ผู้ปกครองตรวจความถูกต้อง
https://drive.google.com/file/d/1w7xVNP2Wo8ixGkCG1mr8kF78-mbS3yRD/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-08

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 คำชี้แจง...                 
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 จากบทเรียนออน์ไลน์                                                                                  
https://www.youtube.com/watch?v=9j3-Fh3NfbQ&feature=youtu.be
2.เปิดPowePoint (เพาเวอร์พอย)เรื่องจำนวนที่มากกว่า100ไม่เกิน200 https://docs.google.com/file/d/1rSNC8Np1YhqH24Hvp0IL3i2nPxdZTsF3/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation
3.ให้ทำแบบฝึกหัดเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนตามรูปที่กำหนดให้

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-05

ทบทวนคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

1 พ.ค.2563
ทบทวนคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
1. นักเรียนศึกษาความรู้จากสื่อวีดีทัศน์หลายๆครั้งจนเข้าใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jbl1TdpTqdo&feature=youtu.be
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งให้ผู้ปกครองช่วยตรวจคำตอบแล้วถ่ายรูปส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/12N4Iw6oenSUYB4rlmvnmLVNTg6k2B6nM/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-01

วันที่ 28 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2

วันที่ 28 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 เรื่อง การหาร
คำชี้แจง...
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการหารจากบทเรียนออน์ไลน์  https://www.youtube.com/watch?v=XxDKrvKDWec
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว ลงในสมุด

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-28

วิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 24/4/63 ทบทวนการคูณ ป.2

งานวิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 24/4/63 ทบทวนการคูณ ป.2
1. ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการคูณจากบทเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
https://youtu.be/NSjGDWiXby0
2.เมื่อเรียนจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกลงในสมุดแล้วให้ผู้ปกครองตรวจให้เรียบร้อย

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-24

คณิตศาสตร์ ป.2 การลบของจำนวน ที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาคณิตศาสตร ชั้นป.2เรื่อง การลบ   ของจำนวน ที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 
คำชี้แจง...                 
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการลบ ของจำนวน ที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 จากบทเรียนออน์ไลน์                                                                                  
https://youtu.be/lWagqT_4-x0 
2.เปิดPowePoint (เพาเวอร์พอย) ศึกษาวิธีหาผลลบแนวตั้ง                          
3.ให้ทำแบบฝึกหัดการลบพร้อมทั้งแสดงวิธีทำ

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-21

การบวกจำนวนไม่เกิน 1000

การบวกจำนวนไม่เกิน 1000 ป.2 วันที่ 17 เมษายน 2563

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-17