"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง my family

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6   เรื่อง my family คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ป.๖
เรื่อง  My family   หรือจาก link Youtube  https://www.otpchelp.com/elearning-view.php?getVideoNo=1176   หรือ https://youtu.be/GyZLsnTQqHI
 
2.ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ และประโยคข้อความ และฝึกแปลความหมายของคำ และประโยคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลงในสมุด (ตามเอกสารประกอบการเรียน My family        ถ่ายรูปส่งครูประจำชั้นด้วยนะครับ 
 https://drive.google.com/file/d/1fsVLPFuPJL9mafhTzL1QMzEGJ9UurqKB/view?usp=sharing

3.ให้นักเรียนฝึกพูดออกเสียง เรื่อง my family และอ่านจดหมายที่พิมเขียนถึงธิดา จนคล่องและเมื่อเข้าใจดีแล้ว ให้สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งครับ  
https://qrgo.page.link/Rdzg2

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-27

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง color

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6   เรื่อง color คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ป.๖
เรื่อง  color หรือจาก link Youtube https://www.otpchelp.com/elearning-view.php?getVideoNo=1175 หรือ https://youtu.be/PA-6X2r-XYs
2.ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ และประโยคข้อความ และฝึกแปลความหมายของคำ และประโยคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลงในสมุด (ตามเอกสารประกอบการเรียน color)       ถ่ายรูปส่งครูประจำชั้นด้วยนะครับ 
https://drive.google.com/file/d/1M-qfakYFg4lNX2SOfOQZ17E4_rUAydGD/view?usp=sharing

3.ให้นักเรียนฝึกพูดออกเสียง เรื่อง color  จนคล่องและเมื่อเข้าใจดีแล้ว ให้สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งครับ  
https://qrgo.page.link/f7EtH

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-22

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง My friends

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6   เรื่อง My friends  คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ป.๖ 
เรื่อง  My friends หรือจาก link Youtube... https://www.otpchelp.com/elearningview.php?getVideoNo=1189 หรือ https://youtu.be/t7r6TArUOXk 
 
2.ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์และประโยคข้อความ และฝึกแปลความหมายของคำและประโยคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลงในสมุด(ตามเอกสารประกอบการเรียน My friends) พร้อมทั้งถ่ายรูปส่งครูประจำชั้นด้วยนะครับ  https://drive.google.com/file/d/1YzKKpihZRw0WJhcTIsVJjY6kRSadm5fE/view?usp=sharing 
 
 
3.ให้นักเรียนฝึกพูดออกเสียง เรื่อง Golf’s Close Friends  จนคลอ่งและเมื่อเข้าใจดีแล้วให้สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งครับ   https://qrgo.page.link/3DU9a

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-20

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง My favorite sport is……………

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6   เรื่อง My favorite sport is……………
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ป.๖
เรื่อง  My favorite sport is……………………. หรือจาก link Youtube... https://www.youtube.com/watch?v=qUgADgIjYWA&feature=youtu.be
2.ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ และประโยคข้อความ และฝึกแปลความหมายของคำ และประโยคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลงในสมุด ถ่ายส่งครูประจำชั้นของแต่ละห้องเรียน    (เอกสสารประกอบการเรียน) https://drive.google.com/file/d/1pJ_Hp1_lr9pHnCmct4n5xHK2LPxzkwHq/view?usp=sharing
3. ให้นักเรียนวาดรูปกีฬาที่ชื่นชอบ และเขียนคำศัพท์กีฬาชนิดนั้นให้ถูกต้อง   ถ่ายส่งครูประจำชั้น      (ใบงาน)   https://drive.google.com/file/d/1boIzykh7kqlujRqn2kYNHIhnjanm7Gnn/view?usp=sharing
                            
4.ให้นักเรียนฝึกพูดประโยคสนทนาจนคล่องและเมื่อเข้าใจดีแล้ว ให้สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งครับ                                            
Let’s check your understanding at    
https://qrgo.page.link/VAPYh

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-13