"ประมวลภาพผลงานด้านการศึกษาทางออนไลน์
โดยการเรียนผ่าน Line แก้วิกฤต โควิด-19"